Naama Prakurthi Haa Dhathu Prakurthi | sinhala viyakarana